Skip to content

Kallelse till föreningsstämma i Brf Hasselholmen

Tid: söndagen den 11 december 2022 klockan 10.00

Plats: Lillholmsskolan, Stångholmsbacken 91-95 i Skärholmen

Här kommer Brf Hasselholmen 1:s kallelse till årets ordinarie föreningsstämma.

Föreningens styrelse vill redan nu informera om vad som, enligt lag, gäller vid röstning vid en stämma.

Det är endast en röst per lägenhet. Är det flera som äger får bara en rösta.

Kan du inte själv rösta kan du lämna fullmakt till en annan medlem, make, sambo, förälder eller barn. Fullmakt bifogas.

Du kan bara ha fullmakt för EN annan medlem.

Du får ha med dig högst ett så kallat biträde som måste vara make, sambo, förälder eller barn. Ta med legitimation.

 

Dagordning
 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter – förslagen presenteras i den turordning de inkommit
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:
  1. Motion 1 gällande styrelsens arbetsordning
  2. Motion 2 gällande kris och beredskapsplan
  3. Motion 3 ändring av stadgar § 24 – första klubbningen
  4. Proposition 1 gällande friköp av tomt
  5. Proposition 2 ändring av stadgar § 13 – första klubbningen
 18. Avslutande

 

Efter stämman kommer finnas tid till övriga frågor.

Välkomna!

Brf Hasselholmen 1

Styrelsen

 

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida senast två veckor innan stämman. Du kan också kontakta styrelsen för att få ett utskrivet exemplar.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, tipsönskemål eller funderingar.

Med vänliga hälsningar styrelsen.

Dela via: