Parkering

Är du intresserad av att hyra garage eller en p-plats på vår parkering?

Ta kontakt med styrelsen via kontaktformuläret nedan så hjälper vi dig att hyra parkering eller garage.

Parkering och garage hyrs endast ut till boende på Brf Hasselholmen 1.

Kölista
Eftersom platserna är begränsade finns en kölista för utomhusparkering och en kölista för kall/varm garage. Det går att stå i samtliga köerna samtidigt. Anmälan till kölistorna görs till styrelsen nedan kontaktformulär.

När en parkeringsplats blir ledig erbjuds platsen till nästa på respektive kölista. Den personen har tre dagar på sig att antingen hyra platsen eller avstå från platsen. Efter tre dagar erbjuds platsen till nästa på kölistan.

Nyttjande av plats
En parkeringsplats är avsedd för personbil eller motorcykel (i garage) som ägs av eller som disponeras som tjänstebil av medlemmar och boende i föreningen. Används platsen för annat ändamål, sägs de upp.

Parkering är endast tillåten på anvisad plats.

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att överlåta platsen till någon annan.

Ordning
Hyresgästen ansvarar för städning och ordningshållning av egen garageplats.

Det är inte tillåtet att förvara annan utrustning/materiel på garageplatsen av brandsäkerhetsskäl t.ex. olja, reservdunk med bensin.

Vid händelse av brand kan hyrestagare av garageplats hållas ansvarig för uppkomst av brand eller hindrande av räddningstjänsten. Oljespill (Läckande fordon) ska tas om hand av fordonsägaren och åtgärdas omgående.

Föreningen äger tillträde till en samtliga platser för att vid behov utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.

Föreningens ansvar
Föreningen fritar sig allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan inte uppkommit genom föreningens eget vållande.

Uppsägning
Uppsägningstid för parkeringsplats är 3 månader, lika för såväl medlemmen som föreningen.

Hyresgästens rätt är förverkad och avtalet sägs upp med omedelbar verkan om hyresgästen underlåter att i rätt tid erlägga avgiften eller i övrigt underlåter sig att ställa sig till efterrättelse de villkor som intagits i detta avtal eller som regleras i lag.

Återbetalning av erlagd hyra sker inte.

Om man valt att avstå en parkering två gånger stryks man från kölistan.

Kontrollavgift
Om ett fordon står uppställt i strid med dessa regler kan en kontrollavgift utfärdas enligt Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Fyll i formuläret för att ställa dig i kö för parkering.